Strona główna » Artykuły prasowe » Prace zgłoszone do konkursu "Najlepsza praca dyplomowa z zastosowaniem miedzi lub jej stopu 2018"
Artykuły prasowe

Prace zgłoszone do konkursu "Najlepsza praca dyplomowa z zastosowaniem miedzi lub jej stopu 2018"

Europejski Instytut Miedzi

Do jury konkusowego wpłynęło osiem prac magisterskich, w których wykorzystano miedź lub jej stopy.

Krótka prezentacja zgloszonych prac (Nazwiska  autorów prac podane są alfabetycznie):

1. Budynek biurowy przy ulicy Teatralnej, Wrocław - inż. arch. Ewa Boiseau

Projekt budynku biurowego w kontekście historycznym. Porusza wiele zagadnień takich jak architektura uniwersalna czy architektura zrównoważona. Poprzedzony został badaniami potrzeb użytkowników w formie ankietyzacji. Odnosi się do zaspokojenie potrzeb jednostki oraz społeczeństwa.

2. Zespół Kongresowo-Szkoleniowy w Szczecinie - inż. arch. Martyna Gałek

Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt architektoniczny Zespołu Kongresowo-Szkoleniowego w Szczecinie. Koncepcja zakłada stworzenie obiektu, który jednocześnie wpisze się w istniejącą tkankę miejską oraz nada nowe znaczenie terenom poprzemysłowym Szczecińskich bulwarów. Zespół uwzględnia powiązanie programu centrum kongresowego wraz z funkcją ośrodka szkoleniowego służącego rozwojowi zawodowemu mieszkańców miasta oraz imigrantów ekonomicznych. Kompleks zapewnia również, poza programem kongresowo-szkoleniowym, zaplecze usługowe zarówno dla uczestników kongresów i szkoleń oraz mieszkańców Szczecina użytkujących nabrzeże Odry.

3.Centrum sportowo-rozrywkowe w wielofunkcyjnym zespole usługowym w Nysie - inż. arch. Adam Malisz

Projekt centrum sportowo-rozrywkowego jest częścią szerszej koncepcji wielofunkcyjnego zespołu usługowego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego i autobusowego w Nysie. Koncepcja zakłada wykorzystanie potencjału takiej lokalizacji, niemal w centrum miasta, z bardzo dobrym dostępem do komunikacji publicznej. Celem nadrzędnym jest ożywienie tej niezagospodarowanej przestrzeni, w oparciu o cztery kluczowe cechy, wzajemnie ze sobą powiązane. Wizerunek – podkreślenie znaczenia przestrzeni pierwszego kontaktu podróżnego z miastem, pewnego rodzaju „bramy” do miasta. Mobilność – wykorzystanie sąsiedztwa węzła transportu publicznego w celu propagowania idei zrównoważonej mobilności i ograniczania ilości samochodów w miastach. Funkcja – wprowadzenie zróżnicowanej oferty dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych, poprawa bezpieczeństwa tej przestrzeni poprzez ożywienie jej. Środowisko – zaprojektowanie zespołu z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, zastosowanie rozwiązań ekologicznych. 

4. Architektura pamięci –nowy cmentarz Wrocław Oporów - inż. arch. Małgorzata Nowojska

Przedmiotem opracowania jest koncepcja urbanistyczna i architektoniczno-budowlana fragmentu nowo projektowanego cmentarza na Oporowie we Wrocławiu. Nadrzędny cel pracy stanowi próba zwrócenia uwagi na problem efektywności powierzchniowej oraz estetyki tradycyjnych polskich cmentarzy. Koncepcja zakłada utworzenie modułowej struktury urbanistycznej, składającej się z dostosowanych do pochówków urnowych kolumbariów.

5. Centrum tożsamości, jako opowieść o powstaniu i zaniku miasta. Obiekt turystyczno- usługowy w miejscowości Miedzianka - inż. arch. Anita Rębisz

Tragiczny los górniczego miasteczka Kupferberg ( dziś Miedzianka ), historie ludzi, których domy nagle zaczęły się rozpadać wywołują zarówno przerażenie jak i fascynację. Miejscowość skrywająca tajemnicę o swoim zniknięciu sprawia, że trudno przejść obok niej obojętnie. Nasuwające się pytania o przeszłość, przyszłość i tożsamość tego miejsca stały się pretekstem do poszukiwania rozwiązań ożywienia martwego miasta.

6. Wielofunkcyjne struktury przestrzenne jako uzupełnienie tkanki urbanistycznej Wrocławia - inż. arch. Piotr Pańczyk

Wobec zniszczeń z okresu II Wojny Światowej i późniejszych wyburzeń, drastycznej zmianie uległ kształt tkanki urbanistycznej Wrocławia. Późniejsze odbudowy, prowadzone przede wszystkim zgodnie z nurtem modernizmu, nie odtworzyły w wielu miejscach oryginalnego układu pierzejowego, co zaowocowało powstaniem fragmentów miasta, sprawiających wrażenie chaotycznych i oderwanych od kontekstu. Część spośród tego rodzaju ubytków nie nadaje się do zabudowy tradycyjnymi metodami (wprowadzenia tak zwanych plomb), na przykład ze względu na układ okien w istniejących budynkach, a zasadniczym problemem takich zespołów jest ich mono-funkcyjność, która nie przystaje do centralnej lokalizacji.

7. Rewitalizacja obiektuhandlowo-usługowego w Krapkowicach - inż.arch. Ewa Szczygielska

Przedmiotem pracy dyplomowej jest  rewitalizacja obiektu usługowo-handlowego w Krapkowicach w formie projektu koncepcyjnego.

8. Exploratorium Sztuki Współczesnej w Tarnowie - inż. arch. Klaudia Walaszek

W prezentowanej pracy dyplomowej podjęto próbę rozszerzenia rynku muzealnego w regionie Tarnowa o nową ofertę jaką jest Exploratorium Sztuki Współczesnej. Miejsce o odmiennym charakterze niż dotychczasowe obiekty, poświęcone będzie wystawom sztuki nowoczesnej w połączeniu z przestrzenią warsztatową.  Można tam będzie pogłębiać wiedzę teoretyczną i praktyczną. Projekt cechuje się przestrzeniami ekspozycyjnymi z przeznaczeniem na  czasowe wystawy, wernisaże, prezentacje prac młodych artystów, a także  prywatnych kolekcjonerów z całego świata. Rozszerzenie funkcji muzealnej o dodatkowe przestrzenie warsztatowe oraz czytelnię i kawiarnię miało na celu przyciągnięcie większej liczby odbiorców. Obiekt jest miejscem eksploracji przedsięwzięć artystycznych i przyjaznej przestrzeni twórczej. Podstawowym aspektem koncepcji architektonicznej  była współpraca natury, sztuki i przestrzeni publicznej.

Share: 

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ