Strona główna » Artykuły prasowe » Konkurs "MIEDŹ W DOMU 2012"
Artykuły prasowe

Konkurs "MIEDŹ W DOMU 2012"

Włoski Instytut Miedzi (IIR) ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję popularnego międzynarodowego konkursu na projekt i wykonanie przedmiotów z miedzi i jej stopów pod nazwą Miedź w Domu (Copper and the Home).

W dowolnych przypadkach, Włoski Instytut Miedzi (IIR) nie jest zobowiązany do wyjawiania przyczyn odrzucenia zgłoszeń przez jury konkursu.

Nagrody

W ramach konkursu,przyznawane są następujące nagrody:

W kategorii projektów profesjonalnych:

1 nagroda: 4000 €

2 nagroda: 2500 €

W kategorii projektów studenckich:

Nagroda: 1500 €

W ramach ostatecznej, wiążącej decyzji, oprócz powyższych nagród, jury konkursowe jest uprawnione do przyznania nagród ex aequo, jak również wyróżnień.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie na email: pcpm@pcpm.pl

Ceremonia nagradzania

Ceremonia uroczystego przyznania nagród odbędzie się w grudniu 2012. Miejsce i szczegółowa data imprezy zostaną potwierdzone w przyszłości.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane za pośrednictwem stron internetowych Włoskiego Instytutu Miedzi oraz Europejskiego Instytutu Miedzi (ECI), a także na łamach specjalistycznych periodyków i stron internetowych.

Prawa własności intelektualnej

Autorzy nadesłanych projektów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przypadki naruszenia jakichkolwiek praw autorskich lub praw własności intelektualnej.

W przypadkach niekwestionowanego naruszenia takich praw, zgłoszony projekt jest niezwłocznie wykluczany z konkursu przez IIR.

Autorzy projektów pozostają wyłącznymi właścicielami praw własności intelektualnej do nadesłanych przezeń projektów.

Poprzez przystąpienie do konkursu, autorzy projektów udzielają Włoskiemu Instytutowi Miedzi upoważnienia, z pominięciem jakichkolwiek kosztów, do wystawiania dowolnych nadesłanych projektów w ramach wystaw i imprez związanych z konkursem, do wykorzystania projektów w dowolnych publikacjach, jakie organizatorzy konkursu uznają za konieczne i/lub stosowne, a także do wykorzystania ich w celach promocyjnych na stronach internetowych.

Prawa własności intelektualnej do projektów nadesłanych w ramach konkursu przez osoby fizyczne reprezentujące osoby trzecie podlegają postanowieniom stosownych umów zawartych przez rzeczone strony.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe nadesłane wraz z projektami przetwarzane będą przez Włoski Instytut Miedzi oraz agencję Copyright wyłącznie do celów analizy i oceny projektów. Mogą one być przekazywane osobom trzecim wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z konkursem i ujawniane wyłącznie na potrzeby opracowywania artykułów do publikacji w magazynach w formie papierowej lub elektronicznej.

Zgodnie z obowiązującymi europejskimi zasadami ochrony danych osobowych (ochrony osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie przetwarzania danych osobowych), od wszystkich uczestników konkursu wymaga się sporządzenia dokumentu upoważnienia (zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1) do przetwarzania ich danych osobowych. Rzeczone upoważnienie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do konkursu.

Wszelkie informacje szczegółowe na temat konkursu dostępne są na stronach internetowych www.iir.it oraz www.coperindesign.org.

Stosowne informacje można również uzyskać kontaktując się z:

Istituto Italiano del Rame

Via dei Missaglia 97 – 20142 Milano

nr tel.: +39 02 89301330, e-mail: info@iir.it

Dokumenty

Aby pobrać załączniki nr 1 i 2 ze strony internetowej IIR, kliknij poniższe łącze:

www.iir.it/attivita/mostre_concorsi.asp

Zakres tematyczny konkursu

Nadesłane projekty powinny dotyczyć przedmiotów dekoracyjnych przeznaczonych do domów, natomiast miedź lub jej stop (np. mosiądz, brąz, miedzionikiel, itd.) powinny być podstawowymi materiałami użytymi w ich konstrukcji.

Kryteria projektowe

Zaprojektowane przedmioty powinny być przeznaczone do wykorzystania w domach i mogą należeć dojednej z poniższych przykładowych kategorii użytkowych:

 • Meble (krzesła, stoły, wózki, stoliki kawowe, regały);
 • Akcesoria meblowe (wieszaki na ubrania, półki, wazy);
 • Pokrycia i przedmioty dekoracyjne (elementy pokrycia ścian, podłogi, ścianki działowe, osłony, drzwi);
 • Przedmioty użytkowe (kaloryfery, lampy, światła, przełączniki, klamki, gałki drzwiowe);
 • Elementy wyposażenia technicznego do szpitali, szkól, budynków użyteczności publicznej (stoliki nocne,meble, krany, poręcze).

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów w budowie przedmiotów zgłoszonych do konkursu, jednak miedź lub jej stop muszą stanowić najważniejszy materiał konstrukcyjny.

Nadesłane projekty powinny dawać wyraz potencjału technicznego i estetycznego, jak również potencjału wyrazu miedzi i jej stopów. Należy jednocześnie zwracać uwagę na aspekt ewentualnego zastosowania komercyjnego zaprojektowanego przedmiotu.

Wymogi uczestnictwa w konkursie

Konkurs jest przeznaczony dla osób, które do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie ukończyły 40 roku życia i należą do jednej z poniższych dwóch kategorii:

 • Projektanci, architekci, osoby indywidualne i zespoły, a także osoby zatrudnione w tych branżach;
 • Indywidualni studenci i zespoły studentów uczęszczających do wyższych szkół kształcących w kierunkach
  takich jak grafika, dekoracja wnętrz, projektowanie wnętrz; pracownicy naukowi wydziałów architektury i projektowania wnętrz; studenci studiów doktoranckich i magisterskich lub uczestnicy podobnych kursów edukacyjnych koordynowanych przez co najmniej jednego wykładowcę.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Projekty należy nadsyłać do dnia 30 września 2012 (decyduje data stempla pocztowego).

Sposób zgłaszania projektów

Udział w konkursie jest darmowy.

Nadesłanie projektu jest uważane za zgłoszenie gotowości do udziału w konkursie.

Każdy zgłaszający, czy to osoba indywidualna, czy też grupa osób, wraz z projektem musi nadesłać podpisane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodne z europejskimi zasadami ochrony danych osobowych.

Projekty należy nadsyłać na poniższy adres:

Copyright srl

Viale Conti Zugna 1

20144 Milano

Agencja Copyright kontaktuje się z kandydatami za pośrednictwem poczty elektronicznej po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego, a następnie przygotowuje chronologiczną listę wszystkich zgłoszeń i przesyła je w formie anonimowej do jury w celu ich oceny.

Projekty powinny:

 • zostać nadesłane w formacie elektronicznym (na płycie CD lub DVD, z obrazami wysokiej rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w plikach graficznych o minimalnych wymiarach 21x29,7 cm) możliwym do odczytania przy zastosowaniu powszechnie stosowanego oprogramowania w środowisku Windows® lub Mac®;
 • pozwalać na ich rozróżnienie dzięki nazwie lub opisowi, w których nie może znaleźć się jakiekolwiek nawiązanie do nazwiska/nazwy uczestnika konkursu.

Projekt nie spełniający powyższych wymagań nie zostanie dopuszczony do konkursu. Dopuszcza się nadsyłanie projektów w trakcie opracowywania, nie wprowadzonych na rynek na dzień zamknięcia konkursu. Wszelkie opłaty związane ze zgłoszeniem projektu do konkursu ponoszone są przez jego uczestników. Nadesłane materiały nie są zwracane.

Dokumentacja dla kategorii profesjonalistów

Wraz z projektem należy złożyć zaklejoną kopertę oznaczoną na zewnątrz nazwą lub opisem projektu. W kopercie należy umieścić następujące dokumenty i dane: nazwisko/nazwę składającego projekt, adres e-mail do ewentualnej korespondencji, kopię ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (patrz załącznik nr 1 dostępny na stronie www.iir.it).

Dokumentacja dla kategorii studentów

Oprócz tych samych dokumentów, jakie wymagane są od profesjonalistów, wraz z projektem należy złożyć zaświadczenie potwierdzające, iż nadsyłający jest aktualnie słuchaczem stosownego kursu oraz pisemne oświadczenie prowadzącego kurs, potwierdzające, iż pełnił rolę koordynatora projektu (patrz załącznik nr 2 dostępny na stronie www.iir.it).

Sprawozdanie techniczne

Wraz ze wszystkimi projektami należy złożyć dokumentację opisującą zagadnienia techniczne zastosowanej technologii wykorzystania miedzi lub jej stopów. Opis ten powinien posiadać maksymalną objętość 2000 znaków i uwzględniać nazwę lub opis projektu.

Jury konkursowe

Jury konkursowe składa się z trzech specjalistów w dziedzinie architektury i projektowania:

Luisa Bocchietto – Prezes ADI, Stowarzyszenia Wzornictwa Przemysłowego,

Odoardo Fioravanti – specjalista wzornictwa przemysłowego,

Marco Romanelli – architekt i krytyk.

Wszystkie projekty poddawane ocenie są anonimowe i dopiero po ukończeniu procedury oceniania zostają powiązane z nazwiskiem lub nazwą uczestnika konkursu.

Jury gromadzi się w siedzibie IIR lub w innej lokalizacji uznanej za stosowną. Zebrania jury sąprotokołowane, a podjęte decyzje są ostateczne. Po wyłonieniu zwycięzców, są oni powiadamiani o tym fakcie drogą pocztową lub e-mailową.

 

 

 

 

Share: 

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ