Strona główna » Artykuły prasowe » Konkurs "Copper and the Home" 2018
Artykuły prasowe

Konkurs "Copper and the Home" 2018

Istituto Europeo del Rame

Konkurs „Copper and the Home” to mająca miejsce raz na dwa lata impreza, której pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Konkurs jest adresowany do młodych projektantów, architektów, inżynierów i studentów z całego świata. Ma skłaniać do badania tych właściwości miedzi, które sprawiają, że jest ona materiałem niezbędnym we współczesnym świecie, i czynnego ich wykorzystania. Pragniemy, by uczestnicy konkursu odkrywali obszary projektowania użytkowego, które podnoszą komfort życia i ułatwiają ludziom wykonywanie codziennych czynności.

Konkurs ma wyeksponować piękno i uniwersalność tego niezwykłego i wszechstronnego materiału, dzięki któremu nawet najbardziej śmiałe projekty zyskują nowy wymiar estetyczny i użytkowy.

W tym roku główny nacisk położono na wpływ miedzi na tworzenie zrównoważonej przyszłości.

Konkurs „Copper and the Home” ma zachęcać do łączenia w projektach funkcjonalności i estetyki, podkreślania właściwości miedzi i jednoczesnego korzystania z nich w pełni: jej przewodności elektrycznej i cieplnej, twardości, wytrzymałości oraz ciągliwości, a także możliwości ponownego przetwarzania oraz niewątpliwego aspektu estetycznego, jaki wiąże się z jej użyciem. Ponadto ma otwierać projektantów na świat stopów miedzi: mosiądzu, brązu, miedzioniklu i im podobnych.

Główną cechą prac zgłaszanych na konkurs „Copper and the Home” powinno być zastosowanie miedzi lub jej stopu w sposób jak najlepiej wykorzystujący właściwości tego metalu o niezwykłej, czerwonej barwie.

KRYTERIA PROJEKTOWE

Prezentowany projekt musi przedstawiać przedmiot domowego użytku lub przeznaczony do wykorzystania w biurach, sklepach, szkołach, szpitalach lub budynkach użyteczności publicznej. Może on na przykład zaliczać się do jednej z następujących kategorii:

• meble;

• przybory kuchenne;

• elementy wyposażenia;

1. Okładziny i dekoracje (okładziny ścienne do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego, podłogi, ściany działowe, osłony, drzwi itp.);

2. Elementy funkcjonalne;

3. Elementy techniczne związane z odnawialnymi źródłami energii oraz jej oszczędzaniem.

W pracy można wykorzystać również inne materiały, ale to miedź i jej stopy mają stanowić największą i najbardziej istotną jej część tak, by podkreślić wyraźnie trwałość tego materiału i możliwości ponownego przetwarzania, jakie on daje.

Projekt powinien odzwierciedlać techniczny i estetyczny potencjał miedzi lub jej stopów, a także właściwą im zdolność wyrazu oraz przydatność w masowej produkcji.

Jednym z kryteriów oceny będą innowacje technologiczne związane z cyklem produkcyjnym zaprojektowanego przedmiotu.

MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU

W konkursie mogą brać udział osoby urodzone po 31 października 1978 r. Start odbywa się w jednej z dwóch kategorii:

  1. Projektanci, architekci, inżynierowie — indywidualnie lub grupowo — oraz doktoranci działający w tych dziedzinach;

  2. Studenci — indywidualnie lub grupowo — uczęszczający na zajęcia w wyższych szkołach aranżacji i zdobnictwa wnętrz, kształcący się na wydziałach architektury, inżynierskich lub aranżacji wnętrz innych uczelni, doktoranci, absolwenci studiów magisterskich lub równoważnych pod kierunkiem co najmniej jednego wykładowcy prowadzącego, który podpisze świadectwo potwierdzające uczęszczanie kandydata na odpowiednie zajęcia.

Projekty należy nadsyłać do 31 października 2018 r. (decyduje data wiadomości e-mail).​

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Zgłoszenie pracy w podanym powyżej terminie (patrz nieprzekraczalny termin) będzie traktowane jako wyrażenie zgody na udział w konkursie.

Do każdego projektu należy dołączyć krótkie sprawozdanie opisujące estetyczne/techniczne pobudki stojące za użyciem miedzi lub jej stopów w danym projekcie. Opis nie powinien przekraczać 2000 znaków alfanumerycznych w dokumencie Word lub PDF.

Każdy z uczestników może przedstawić dwie prace, pod warunkiem że zostaną one zgłoszone osobno. Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jeden projekt. Odmiany jednego projektu (na przykład lampa stołowa i lampa podłogowa) nie będą uznawane za różne projekty.

Organizatorzy nie zwracają przesłanych materiałów.

ZGŁASZANIE PROJEKTU

Projekty należy zgłaszać wyłącznie na adres e-mail: info@agenziacopyright.it

Agencja Agenzia Copyright, również drogą mailową, potwierdzi kandydatom odbiór projektu, a następnie przedstawi jurorom chronologiczną, anonimową listę wszystkich zgłoszeń.

Projekty należy zgłaszać mailowo. Załączone pliki muszą spełniać następujące wymagania.

1. Rysunki i zdjęcia w formatach JPG i PDF (w wysokiej rozdzielczości — 300 dpi — o wymiarach co najmniej 21 × 29,7 cm), zapisane w sposób umożliwiający otwarcie w programach używanych     powszechnie na komputerach z systemami operacyjnymi Windows® lub Mac®;

2. Opis projektu w dokumencie Word lub PDF o długości nieprzekraczającej 2000 znaków alfanumerycznych;

3. Projekt (rysunki, zdjęcia i opisy techniczne) oznaczony logo lub pseudonimem. Przesłane materiały nie mogą zawierać danych pozwalających zidentyfikować autora.

Kopię informacji o konkursie można pobrać ze strony www.copperalliance.it.

Projekty niespełniające podanych wyżej wymagań zostaną odrzucone.

Projekty w fazie opracowywania, ale niewprowadzone na rynek przed końcem okresu przyjmowania zgłoszeń, tj. 31 października 2018 r, będą dopuszczone do udziału w konkursie.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA      

Wszyscy uczestnicy, także poszczególni członkowie grup zgłaszających prace, muszą załączyć następujące dokumenty i informacje:

kopię ważnego dokumentu tożsamości lub paszportu, podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz A1 dostępny na stronie www.copperalliance.it), adres e-mail, na który ma zostać wysłane potwierdzenie odbioru pracy, a także służący dalszej komunikacji.

STUDENCI — NIEZBĘDNE DOKUMENTY  

Poza dostarczeniem wspomnianej dokumentacji każdy student musi załączyć oficjalne potwierdzenie uczęszczania na odpowiednie zajęcia i pisemne potwierdzenie sprawowania nadzoru nad projektem podpisane przez prowadzącego bądź promotora (formularz A2 dostępny na stronie www.copperalliance.it).

NAGRODY

Jury może przyznać następujące nagrody:

W kategorii projektantów, architektów i inżynierów

1 miejsce: 4000 EUR

2 miejsce: 2500 EUR

W kategorii studentów

Nagroda: 1500 EUR 

Uczelnia, której program jest najlepiej dopasowany do założeń konkursu, zostanie nagrodzona specjalną tablicą honorową.

Poza wymienionymi nagrodami jury może przyznać nagrody ex aequo oraz wyróżnienia tym zgłoszeniom, które najlepiej ukazują możliwości zrównoważonego projektowania z użyciem miedzi, wprowadzania oszczędności energetycznych dzięki jej zastosowaniu i ponownego przetwarzania tego materiału.

JURORZY I ZASADY OCENY

W jury zasiada trzech specjalistów w dziedzinie architektury i wzornictwa:

Massimo Curzi — architekt

Matteo Ragni — projektant

Marco Romanelli — architekt i krytyk

Jury oceni anonimowe prace, które dopiero po ustaleniu werdyktu zostaną powiązane z nazwiskami uczestników.

Obrady jury będą odbywać się w siedzibie Istituto Europeo del Rame (IER) lub innym odpowiednim miejscu.

Jury sporządzi sprawozdania ze swoich posiedzeń, a jego decyzje będą miały charakter ostateczny i nieodwołalny.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o werdykcie drogą mailową.

Instytut IER nie ma obowiązku ujawniać powodów odrzucenia prac przez jury.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD              

Data i miejsce ceremonii wręczenia nagród nie zostały jeszcze ustalone.

Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej instytutu IER oraz w czasopismach i internetowych serwisach branżowych.

PRAWA AUTORSKIE  

Autorzy projektów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za złamanie praw autorskich lub praw własności intelektualnej. Instytut IER natychmiast wykluczy z konkursu każdy projekt jawnie łamiący którekolwiek z tych praw.

Autorzy projektów pozostają wyłącznymi właścicielami praw własności intelektualnej do swoich prac.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z nieodpłatnym upoważnieniem instytutu IER do prezentacji każdej z nadesłanych prac podczas wystaw i wydarzeń związanych z konkursem, wykorzystania ich we wszystkich publikacjach, które organizatorzy konkursu uznają za niezbędne i/lub stosowne, oraz użycia ich w celach reklamowych w Internecie.

Prawa własności intelektualnej do projektów nadsyłanych przez pracowników firm zewnętrznych są określone w ramach obowiązujących ich umów o pracę.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH        

Dane osobowe nadesłane wraz z pracami będą przetwarzane przez instytut Istituto Europeo del Rame i agencję Agenzia Copyright wyłącznie w celach oceny projektów i analizy jej wyników.

Dane mogą zostać ujawnione dostawcom zewnętrznym w celach ściśle związanych z konkursem oraz upublicznione wyłącznie w artykułach w czasopismach i mediach internetowych.

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych (ochrony osób i innych podmiotów związanej z przetwarzaniem ich danych) wymagamy od wszystkich uczestników jawnego upoważnienia (formularz A1) dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Dostarczenie upoważnienia jest warunkiem udziału w konkursie.

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie IER:
www.copperalliance.it

FORMULARZE

Formularze A1 i A2 są dostępne do pobrania na stronie:

www.copperalliance.it

Share: 
Copper and the home: winner - il rame e la casa 2018: i vincitoriRame e la Casa 2018 - design e sostenibilitàCopper and the Home 2018 - Design and sustainability

Dalsze korzystanie z serwisu wymaga zgody użytkownika na korzystanie z plików cookies. Więcej informacji patrz link.

AKCEPTUJĘ